2018. április 26-án csütörtökön, 8-16 óráig, 27-én pénteken, 8-16 óráig lesz a 2018/2019-es nevelési évre a beíratás a Márkói Német Nemzetiségi Óvodában.Óvodai beíratás

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a Márkói Német Nemzetiségi Óvodában

2018. április 26-án csütörtökön, 8-16 óráig,
27-én pénteken, 8-16 óráig
lesz a 2018/2019-es nevelési évre a beíratás.

Azokat a gyermekeket vesszük felvételi előjegyzésbe, akik 2019. augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket.

Szükséges dokumentumok:
- A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, valamint a TAJ kártya.

- A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy az óvodai nevelésben részvevők köre öt éves korról három éves korra változik: a nemzeti köznevelésről szóló. 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától.(2018. szeptember 1.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

Amennyiben a szülő azt a gyermeket, aki 2018. augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkezik e közleményben meghatározott időpontban az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A napi négy órában óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.


A gyermek hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti abban az esetben, ha a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik a 3. mellékletben az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt követelményeket.

A szülő kérelmére a fenntartó részéről a jegyző - az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A felmentési kérelmet 2017. április 25-ig lehet a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez benyújtani. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.

2018. szeptember 1-jétől a 2018/2019 nevelési évben az óvodába


·       azt a gyermeket kell felvenni, aki a 3. életévét betöltötte,

·       az a gyermek vehető fel, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idõsebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodai beiratkozáskor  be kell mutatni:

·       a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

·       a  gyermek   nevére kiállított  személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája),

·       a gyermek TAJ kártyáját,

·       a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

·       nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő és a gyermek Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyét (kártya),regisztrációs igazolást és a szülők munkáltatói igazolását.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik.
Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig írásban értesíti a szülőt. A döntésről, amennyiben a szülő, az óvodai beiratkozás napján- az elektronikus elérhetőségének megadásával- kérte, az óvoda vezetője elektronikus úton értesítést küld.

Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.

Kérem, a fentiekben meghatározott időpontokban gondoskodjanak gyermekük valamely intézetbe történő beíratásáról.


Német Nemzetiségi Önkormányzat Márkó